Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Frama Best for Pets B.V.
01-09-2018 versie 1.0 1

Downloadversie


Artikel 1 Definities
1. Verkoper: Frama Best for Pets, statutaire naam Frama Best for Pets B.V., gevestigd te De
Vlonder 37 in Boekel onder KvK nr. 72455934.
2. Klant: degene met wie Frama Best for Pets een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Frama best for Pets en de klant.
4. Dag: kalenderdag.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en levering van producten of diensten door of namens Frama
Best for Pets
2. Deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard doordat Klant een offerte van Frama Best for
Pets schriftelijk (of per e-mail) heeft aanvaard of (na een aanvraag door Klant) door
verzending van een orderbevestiging door verkoper aan Klant. In eerstgenoemd geval komt
de overeenkomst tot stand conform de offerte, in laatstgenoemd geval conform de
orderbevestiging tenzij Klant binnen zeven (7) dagen na datum van verzending van de
orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Frama Best for Pets heeft kenbaar gemaakt.
3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.
5. Deze overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de
volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van
alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of
uitlatingen van partijen.
6. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Frama Best for
Pets kan Klant geen rechten ontlenen.
Artikel 3 Prijzen
1. Alle prijzen die Frama Best for Pets hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, basiskosten, reis- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Frama Best for Pets hanteert op de producten of diensten, kan Frama Best for
Pets te allen tijde wijzigen.
3. Indien ingevolge de overeenkomst deelleveringen zullen plaatsvinden, is Frama Best for Pets
gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveringen.
4. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen,
materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging
ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Frama Best for Pets gerechtigd de prijs
dienovereenkomstig aan te passen.
5. Indien de uitvoering van de opdracht aan Frama Best for Pets op verzoek van Klant of door
het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij klant liggende oorzaken wordt
vertraagd, is Frama Best for Pets gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als
gevolg hiervan, zoals renteverlies.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Frama Best for Pets B.V.
01-09-2018 versie 1.0 2


6. Verhogingen van de kostprijzen van producten of diensten of onderdelen daarvan, die Frama
Best for Pets niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand
komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
7. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Frama Best for Pets vastgesteld
door een aanbieding of offerte.
8. Indien partijen voor een dienstverlening door Frama Best for Pets een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk een
vaste prijs, waarvan niet kan worde afgeweken, zijn overeengekomen.
9. Frama Best for Pets is gerechtigd om tot 25% van de richtprijs af te wijken.
10. Frama Best for Pets heeft het recht om te allen tijde de prijzen aan te passen.
Artikel 4 Verplichtingen Frama Best for Pets

1. Frama Best for Pets levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn
overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Frama Best for Pets redelijkerwijs mocht
veronderstellen.
2. Voor Frama Best for Pets geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in deze
overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een
overeengekomen voor Frama Best for Pets geldende termijn gaat eerst in nadat de
overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
gegevens in het bezit zijn van Frama Best for Pets. Een overeengekomen voor Frama Best for
Pets geldende levertijd wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken
tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het moment waarop alle
voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Frama Best
for Pets zijn gekomen.
3. De zaken die Verkoper aanbiedt hebben die eigenschappen die Frama Best for Pets ten
aanzien van de zaken kenbaar heeft gemaakt. Frama Best for Pets staat er niet voor in dat de
zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant deze wil bestemmen, ook niet wanneer dit
doel aan Frama Best for Pets kenbaar is gemaakt, tenzij het gaat om normaal gebruik van de
zaken. De zaken kunnen in geringe mate afwijken van eventuele monsters, modellen of
afbeeldingen die door Frama Best for Pets aan Klant ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

Artikel 5 Monsters en modellen
1. Indien Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan
geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product,
tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het
monster of model overeenstemmen.
Artikel 6 Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet de declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Frama Best for Pets
betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een
andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien
de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn
heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Frama Best for Pets
de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Frama Best for Pets B.V.
01-09-2018 versie 1.0 3


3. Frama Best for Pets behoudt zich het recht voor om leveringen afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de
diensten of producten.
Artikel 7 Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Frama Best for Pets
gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties en 2% voor niet-
handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij
een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Frama Best for Pets.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Frama Best for Pets zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de
klant, zijn de vorderingen van Frama Best for Pets op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Frama Best
for Pets, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Frama Best for Pets te
betalen.
Artikel 8 Recht van reclame
1. Zodra Klant in verzuim is, is Frama Best for Pets gerechtigd het recht van reclame in te
roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Frama Best for Pets roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of
elektronische mededeling.
3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient Klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Frama Best
for Pets, tenzij de partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van Klant.
Artikel 9 Opschortingsrecht
1. Klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Artikel 10 Recht op ontbinding
1. Tenzij de wet anders bepaalt, doet Klant afstand van het recht op ontbinding om de
overeenkomst te vorderen.
2. Indiende wet bepaalt dat Klant de overeenkomst mag ontbinden, rechtvaardigt de
ontbinding alleen indien Frama Best for Pets toerekenbaar tekortschiet in de nakoming.
Indien de bijzondere aard of geringe betekenis van de overeenkomst ontbinding niet
rechtvaardigt, mag Klant de overeenkomst niet ontbinden.
3. Frama Best for Pets heeft het recht de overeenkomst met Klant te ontbinden, indien Klant
zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Frama Best for Pets B.V.
01-09-2018 versie 1.0 4


4. Frama Best for Pets kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven
om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk na zal komen.
Artikel 11 Retentierecht
1. Frama Best for Pets kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van
een Klant onder zich houden, totdat Klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van
Frama Best for Pets heeft voldaan, tenzij Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft
gesteld.
2. Retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan Frama Best for Pets.
3. Frama Best for Pets is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die Klant mogelijkerwijs lijdt
als gevolgd van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Artikel 12 Verrekening
1. Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Frama Best for Pets te verrekenen met
een vordering op Frama Best for Pets.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. Frama Best for Pets blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat Klant volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Frama Best for Pets op grond van
wat voor met Frama Best for Pets gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van
vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Frama Best for Pets zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op Klant, mag Klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Frama Best for Pets een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de
overeenkomst als ontbonden en heeft Frama Best for Pets het recht om schadevergoeding,
gederfde winst en rente te vorderen.
Artikel 14 Levering
1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de (af)levering van zaken bij een bedrijf van een
(Nederlandse) vestiging van Klant.
2. Het transport van de bij Frama Best for Pets bestelde goederen geschiedt voor rekening van
Frama Best for Pets bij een minimale ordergrootte van € 100,00 excl. BTW-, onder de
ordergrootte van € 100,00 excl. BTW,- zal Frama Best for Pets verzendkosten in rekening
brengen bij Klant.
3. Alle bij Frama Best for Pets bestelde goederen zijn vanaf het moment van afzending voor
risico van Klant. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is Klant
aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
4. Het risico voor de zaken gaat over op Klant op het moment van verzending door Frama Best
for Pets.
5. Frama Best for Pets mag de zaken in deelpartijen leveren (deelleveringen).
6. Klant is verplicht tot afname van de zaken.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Frama Best for Pets B.V.
01-09-2018 versie 1.0 5


7. Ingeval van (af)levering af bedrijf Frama Best for Pets, gaat de afnameplicht in op het
moment dat Frama Best for Pets bericht dat de zaken gereed staan voor afname, waarna
Klant de zaken uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen dient op te halen.
8. Ingeval van (af)levering middels bezorging aan het adres van Klant, dienen de zaken te
worden afgenomen op het moment dat de zaken door Frama Best for Pets op dat adres
worden aangeboden. Indien niet expliciet schriftelijk een bezorgadres is overeengekomen
mag Frama Best for Pets de zaken afleveren op het adres van Klant dat bij Klant bekend is of
zoals blijkt uit het handelsregister.
9. Indien Klant de zaken niet of niet tijdig afneemt, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim. Frama Best for Pets is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van
Klant op te slaan of deze aan een derde te verkopen tegen iedere prijs die Frama Best for
Pets onder de gegeven omstandigheden redelijk acht. Klant blijft de volledige koopsom en
bezorgkosten, onverminderd het elders in de Leveringsvoorwaarden bepaalde, verschuldigd.
Indien Frama best for Pets de zaken alsnog aan een derde verkoopt, kan Frama Best for Pets
besluiten het door Klant verschuldigde bedrag te verminderen met de netto-opbrengst van
de verkoop aan die derde.
10. Frama Best for Pets is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de
overeenkomst of order.
11. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Frama
Best for Pets zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Frama Best
for Pets als derden voor wier handelen dan wel nalaten Frama best for Pets aansprakelijk kan
zijn.
Artikel 15 Bewaring
1. Indien Klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum,
is het risico van eventuele kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolgd van voortijdige dan wel verlate afname van producten
komen geheel voor rekening van Klant.
Artikel 16 Garantie
1. Garantie geldt slechts indien deze schriftelijk overeengekomen is tussen Frama Best for Pets
en de klant.
2. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en bestaat in beginsel uit
vervanging van het geleverde. Buiten garantie vallen zaken die door de klant of een derde
zijn veranderd, gewijzigd, verwerkt of bewerkt.
3. Op van derde betrokken goederen wordt door Frama Best for Pets niet langer garantie
verleend, dan deze derde leverancier aan de verkoper verleent. .
4. De garantie vervalt, indien door Klant en/of door hem ingeschakelde derden, op oneigenlijke,
onzorgvuldige c.q. ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
5. Voldoet Klant niet, niet gedeeltelijk, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen de klant en
Frama Best for Pets gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan is Frama Best
for Pets niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Frama Best for Pets B.V.
01-09-2018 versie 1.0 6


Artikel 17 Vrijwaring
1. Klant vrijwaart Frama Best for Pets tegen alle aanspraken van derden die verband houden
met de door Frama Best for Pets geleverde producten en/of diensten.
Artikel 18 Annulatie
1. Klant mag een gegeven order niet annuleren. Indien de klant een gegeven order desondanks
geheel of gedeeltelijk annuleert, mag Frama Best for Pets de redelijkerwijs gemaakte kosten,
met het oog op de uitvoering van de order, doorberekenen aan de klant. Daarbij mag Frama
Best for Pets de winstderving ook doorberekenen. Alle doorberekende kosten worden
vermeerderd met het bijbehorende Btw-tarief.
2. In de lid 1 gestelde bepaling kan van worden afgeweken. Dit wordt dan uitdrukkelijk schriftelijk
bevestigd.
Artikel 19 Klachten
1. Klant dient een door Frama best for Pets geleverd product of verleende dienst binnen 48 uur
te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen Klant redelijkerwijs
van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient Klant Frama Best for Pets daarvan
binnen 48 uur op de hoogte te stellen.
3. Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
Frama Best for Pets in staat is hierop adequaat te reageren.
4. Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet
toe leiden dat Frama Best for Pets gehouden kan worden om andere werkzaamheden te
verrichten dan zijn overeengekomen.
Artikel 20 Ingebrekestelling
1. Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Frama Best for Pets.
2. Het is de verantwoordelijkheid van Klant dat een ingebrekestelling Frama Best for Pets ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Artikel 21 Hoofdelijk aansprakelijkheid klant
1. Als Frama Best for Pets een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Frama best for Pets verschuldigd zijn.
Artikel 22 Aansprakelijkheid Frama Best for Pets
1. Frama Best for Pets is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die Klant lijdt en voor zover
die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Frama Best for Pets aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst.
3. Frama Best for Pets is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derden. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Frama Best for Pets B.V.
01-09-2018 versie 1.0 7


4. Indien Frama Best for Pets aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij
gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag
is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in catalogus
zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting
van enige verplichting.
Artikel 23 Overmacht
1. Indien Frama Best for Pets door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is
het gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Klant heeft in dat geval
geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
2. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of
ziekte van werknemers, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke
bepalingen, beperkingen van invoer-/uitvoer, door Frama Best for Pets onvoorzienbare
problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van
de wil van Frama Best for Pets afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of
diensten door derden die door Frama Best for Pets zijn ingeschakeld.
3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie is Frama Best for Pets bevoegd de
overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te
ontbinden. Indien de overmachtssituatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook Klant bevoegd
de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te
ontbinden.
4. Indien Frama Best for Pets bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan de
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is het
gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
5. Indien een van de partijen van mening is in overmacht te (gaan) komen, dient deze partij dit
kenbaar te maken aan de wederpartij.

Artikel 24 Wijzigen van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Artikel 25 Wijziging algemene voorwaarden
1. Frama Best for Pets is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Frama Best for Pets zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Frama Best for Pets B.V.
01-09-2018 versie 1.0 8


Artikel 26 Overgang van rechten
1. Rechten van Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Frama Best for Pets.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 27 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling
die het dichtst in de buurt komt van wat Frama Best for Pets bij het opstellen van de
voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel 28 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Frama Best for Pets is gevestigd is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft.